miercuri, 12 martie 2014

Finantare Nerambursabila 100% - 2014 - POR 4.3


Sesiunea de inregistrare proiecte: 20.03.2014- 17.04.2014


Eligibilitatea solicitantului

1.) Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa , care se încadreaza în categoria microîntreprinderilor ( intreprinderi care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri neta sau detine active totale  de pana la 2.000.000euro)

- sucursalele, agentiile, reprezentantele sau alte unitati fara personalitate juridica nu sunt eligibile

Locul de implementare a proiectului (investitiei)

Proiectul se va realiza in una din urmatoarele regiuni de dezvoltare:
                   - Regiunea Nord Est
                   - Regiunea Sud Muntenia
                   - Regiunea Nord Vest

Proiectul (investitia) se va implementa/realiza doar  în mediul urban.

Domeniul de activitate în care se realizeaza investitia

Sunt finantate  investitii numai în anumite domenii de activitate (vezi mai jos lista domeniilor de activitate eligibile, pe clase CAEN).

La momentul depunerii cererii de finantare, Solicitantul trebuie sa aiba deja înscris în actul constitutiv domeniul de activitate eligibil în care doreste sa realizeze investitia/proiectul pentru care solicita finantare, indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a întreprinderii.

Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar al programului COMERT? Acceseaza linkul de mai jos,completeaza formularul online si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile. 


Lista domeniilor de activitate eligibile

13XX Fabricarea produselor textile
14XX Fabricarea articolelor de îmbracaminte
15XX Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si încaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor
16XX Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale împletite
17XX Fabricarea hârtiei si a produselor din hârtie
18XX Tiparire si reproducerea pe suporti a înregistrarilor
1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
20XX Fabricarea substantelor si a produselor chimice
21XX Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice
22XX Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
23XX Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
24XX Industria metalurgica - Cu exceptia clasei 2446 „Prelucrarea combustibililor nucleari”
25XX Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii - Cu exceptia subgrupei 254 „Fabricarea armamentului si munitiei”
26XX Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
27XX Fabricarea echipamentelor electrice
28XX Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
29XX Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor
301X Constructia de nave si barci
302X Fabricarea materialului rulant
309X Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
31XX Fabricarea de mobila
32XX Alte activitati industriale n.c.a.
33XX Repararea, întretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

SECTIUNEA E - DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE
36XX Captarea, tratarea si distributia apei
37XX Colectarea si epurarea apelor uzate
38XX Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
39XX Activitati si servicii de decontaminare

SECTIUNEA F - CONSTRUCTII
41XX Constructii de cladiri
42XX Lucrari de geniu civil
43XX Lucrari speciale de constructii

SECTIUNEA G - COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor
SECTIUNEA H - TRANSPORT SI DEPOZITARE
49XX Transporturi terestre si transporturi prin conducte
50XX Transporturi pe apa
51XX Transporturi aeriene
52XX Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi
53XX Activitati de posta si de curier

SECTIUNEA I - HOTELURI SI RESTAURANTE
55XX Hoteluri si alte facilitati de cazare
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

SECTIUNEA J - INFORMATII SI COMUNICATII
58XX Activitati de editare
59XX Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; înregistrari audio si activitati de editare muzicala
60XX Activitati de difuzare si transmitere de programe
61XX Telecomunicatii
62XX Activitati de servicii în tehnologia informatiei
63XX Activitati de servicii informatice

SECTIUNEA N - ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT
78XX Activitati de servicii privind forta de munca
79XX Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica
80XX Activitati de investigatii si protectie
81XX Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
82XX Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate în principal întreprinderilor

SECTIUNEA Q - SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA
86XX Activitati referitoare la sanatatea umana
87XX Servicii combinate de îngrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare
88XX Activitati de asistenta sociala, fara cazare

SECTIUNEA R - ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE
90XX Activitati de creatie si interpretare artistica
91XX Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale
93XX Activitati spotive, recreative si distractive

SECTIUNEA S - ALTE ACTIVITATI DE SERVICII
95XX Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc
96XX Alte activitati de servicii

3) Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a obtinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare


*Nu sunt finantare proiecte care implica executia de lucrari de constructii


Activitati eligibile

- Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, prestare servicii, constructii a microîntreprinderii;
- Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software);
-Cheltuieli cu serviciile de consultnata in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului;

Proiectul propus trebuie sa includa una sau mai multe din activitatile de mai sus.


Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa între 100.000 lei si 3.000.000 lei.

Valoarea finantarii nerambursabile poate reprezenta maximum 100,00% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200.000 euro (si de 100.000 euro în cazul întreprinderilor din domeniul transportului rutier – transportul de marfa si transportul de calatori pe cale rutiera).

În cazul în care microîntreprinderea a mai beneficiat de ajutor în regim de minimis, din surse publice (inclusiv fonduri comunitare), în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finantare si/sau în anul curent depunerii cererii de finantare, valoarea maxima a finantarii nerambursabile ce poate fi solicitata (200.000 euro) va fi redusa corespunzator, cu valoarea totala a ajutorului/ajutoarelor primite deja (vezi exemplul 2 de mai jos).


Cheltuieli eligibile:

-  Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente si tehnologii noi pentru dotari de specialitate în vederea desfasurarii activitatilor de productie/ prestare de servicii/ executie de lucrari de constructii ale microîntreprinderilor:
-  achizitionarea utilajelor, echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instalatiile functionale
-  achizitionarea echipamentelor de specialitate
-  (în cazul activitatii de prestari servicii) dotarea cu mobilier si echipamente specifice domeniului de servicii prestate
- Cheltuielile cu servicii de consultanta, în limita a 5% din valoarea totala eligibila a proiectului. În aceasta categorie sunt eligibile cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
          - plata serviciilor de consultanta pentru elaborarea studiilor de piata si de evaluare (planul de afaceri);
         - plata serviciilor de consultanta pentru managementul proiectului finantat;
         -  plata asistentei/ consultantei juridice, în scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie.
         - cheltuieli aferente activitatilor de audit si de publicitate si informare, cu respectarea prevederilor contractului de finantare.
         - cheltuielile diverse si neprevazute se considera eligibile doar în limita a 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli cu constructii si instalatii, cu achizitionarea de echipamente si tehnologii noi sau cu achizitionarea sistemelor IT, în functie de natura si complexitatea lucrarilor.

Urmatoarele categorii de cheltuieli NU sunt eligibile:

- taxa pe valoarea adaugata;
- dobânda si alte comisioane aferente creditelor;
- cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
- dezafectarea centralelor nucleare;
- achizitia de echipament second-hand;
- amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
- operarea obiectivelor de investitii;

În cadrul POR, contributia în natura nu este eligibila.

Programul de finantare START 2014

Sesiunea de inregistrare proiecte: 17.03.2014 - 26.03.2014

Valoarea proiectului de investitii:
- Ajutor nerambursabil – maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de100.000 lei/beneficiar;
- Contributie proprie – minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului;


Categorii de cheltuieli eligibile:
- Echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent;
- Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
- Mijloace de transport marfa sau microbus transport persoane;
- Active necorporale;
- Echipamente IT tehnica de calcul;
- Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert;
- Achizitionarea de bunuri (mobilier; aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale);
- Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii si a produselor/ serviciilor promovate;
- Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
- Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale;
- Promovarea on-line, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor desfasurate de societate.

Conditii de eligibilitate a activitati pentru care solicita finantare.
Prezentul ajutor se acorda toate domeniile de activitate, cu urmatoarele exceptii:
- Intermedieri financiare si asigurari;
- Tranzactii imobiliare;
- Activitati juridice;
- Activitati de jocuri de noroc si pariuri;
- Productie sau comercializare de produse energetice;
- Activitati de pescuit si acvacultura;
- Activitati legate de productia primara si procesare a produselor agricole;

Conditii de eligibilitate a solicitantului
Prezentul ajutor se acorda societatilor comerciale care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
- Sa fie inregistrati conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
- Are cel mult 2 ani de la infiintare;
- Administratorul societatii este cetatean  roman si  are cel putin studii medii definitivate;
- Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale,;

Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar al programului START? Acceseaza linkul de mai jos,completeaza formularul si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile. 
Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs. 

Programul de finantare COMERT SERVICII 2014


Sesiunea de inregistrare proiecte: 24.04.2014- 03.05.2014

Valoarea proiectului de investitii:
- Ajutor nerambursabil – maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 80.000 lei/beneficiar;
- Contributie proprie – minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului;


Categorii de cheltuieli eligibile:
- echipamente IT tehnica de calcul;
- achizitionarea de cititoare pentru cod de bare; 
- achizitionarea de cantare electronice; 
- achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale; 
- achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru;
- achizitionarea de electro si motostivuitoare;
- investitiile in active necorporale;
- achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
- achizitionarea de mijloace de transport marfa sau microbus transport persoane;
- certificarea unui sistem de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor;
- site pentru prezentarea produselor sau serviciilor promovate;
- achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
- promovarea on-line a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
- participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala;
- consultanta pentru obtinerea finantarii in cadrul prezentului program.

Conditii de eligibilitate a solicitantului
Prezentul ajutor se acorda societatilor comerciale care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
- Sa fie inregistrati conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale; 
- Are cel 1 an calendaristic de la infiintare; 
- Au obtinut profit din exploatare, in exercitiul financiar precedent
- Administratorul societatii este cetatean  roman si  are cel putin studii medii definitivate; 
- Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale; 

Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar al programului START? Acceseaza linkul de mai jos,completeaza formularul si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile.  Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs.

marți, 2 iulie 2013

Noi modificari legislative pentru accelerarea ratei de absorbtie a fondurilor europene

In data de 26 iunie a fost adoptat proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Noul act normativ va modifica actualul cadru legislativ pentru a accelera absorbtia fondurilor europene.

Una dintre cele mai importante modificari aduse de Ordonanta de Urgenta adoptata astazi de Guvernul României vizeaza aplicarea mecanismului decontarii cererilor de plata pentru toti beneficiarii de fonduri europene care nu dispun de resursele necesare pentru a achita facturile aferente serviciilor, bunurilor sau lucrarilor receptionate si acceptate la plata. În prezent mecanismul decontarii cererilor de plata se aplica doar în cazul beneficiarilor publici - primarii si agentii de dezvoltare intercomunitara -, care au contractat finantari prin Programul Operational Regional.

“Am anuntat ca vom extinde aplicarea acestui mecanism si pentru beneficiarii privati, care au nevoie de sprijin. Prin aceasta masura Guvernul României dovedeste din nou ca schimba sistemul pentru ca acesta sa lucreze în favoarea beneficiarilor. Extinderea mecanismului decontarii cererilor de plata pentru toti beneficiarii, indiferent de programul prin care au contractat finantarea, este o masura care va avea efecte extraordinare deoarece va permite implementarea proiectelor într-un ritm mai alert si va asigura accelerarea absorbtiei fondurilor europene”, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

 Actul normativ adoptat prevede ca cererile de plata si documentele justificative aferente acestora care urmeaza sa fie depuse de beneficiari la Organismele Intermediare sau la Autoritatea de Management pentru a beneficia de mecanismul decontarii sa includa și facturile de avans prevazute în contractele de achizitii publice aferente proiectelor implementate.

sursa: Ministerul Fondurilor Europene

marți, 18 iunie 2013

Program / Schema de finantare nerambursabila - Ajutor de minimis mutat pe 16 august 2013!!


*UPDATE 2 Desi pana acum era vehiculata ca data de deschidere a sesiunii de depunere 1 iulie, in data de 14.06.2013, Ministerul Finantelor Publice a emis un comunicat oficial prin care anunta ca data stabilita este 16 august 2013!

Mai jos regasiti comunicatul oficial:
"Urmare consultarii mediului de afaceri si a semnalelor sosite din partea acestora cu privire la termenele de emitere si de valabilitate a unor documente anexate Cererii de acord pentru finantare, Ministerul Finantelor Publice anunta modificarea datei de deschidere a primei sesiuni de depunere a Cererilor de Acord pentru finantare în baza H.G. nr. 274/2013 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru sprijinirea investitiilor realizate de întreprinderile mici si mijlocii. Prima sesiune de depunere se va derula în perioada 16.08.2013 - 31.10.2013, în limita bugetului anual alocat schemei."
Sursa:mfinante.ro