marți, 30 iunie 2009

Infiintare/modernizare balta piscicola

Piscicultura - FEP -Axa prioritara 2

Piscicultura
Solicitanti eligibili:

1) Forma de constituire a solicitantului :

Asociatii profesionale, Organizatii de producatori, Persoane fizice autorizate, (Proprietarii ambarcatiunilor de pescuit comercial), care practica pescuitul comercial

2) Solicitantul NU se încadreaza în una din situatiile de mai jos : este în stare de insolventa;
nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Romania;
este declarat într-o situatie grava de încalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice.
3) Reprezentantul legal al solicitantului nu se afla într-una din situatiile de mai jos :

a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata împotriva carei nu se poate face recurs ( res judicata) ;
a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.
4) Solicitantul de proiect are capacitatea financiara si administrativa de a gestiona proiectul :
Solicitantul are resurse materiale si umane suficiente necesare implementarii proiectului
Solicitantul are capacitatea de a asigura contribu?ie proprie, de finantare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului si a eventualelor cheltuieli suplimentare, precum si de finantare a cheltuielilor necesare derularii proiectului pâna la rambursarea sumelor solicitate.


Lista cheltuielilor eligibile

Masura 2.1. Investitii productive în acvacultura

-modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii în refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare,
-construirea si modernizarea statiilor de reproducere
-construirea de noi ferme de dimensiuni micro si mici pentru practicarea acvaculturii semi-intensive si intensive.
-diversificarea produselor obtinute prin acvacultura în concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi: pesti (sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc.
-tehnologii noi si know-how
-construirea de micro-unitati de procesare primara
-capacitati de depozitarea a pestelui si a subproduselor din peste
-construirea sau amenajarea unui centru de vânzare directa numai în interiorul fermei de acvacultura
-achizitionarea de masini specifice pentru transportul pestelui în stare vie (viviere)
-achizitionarea de plase, garduri si alte tipuri de echipamente pentru protectia împotriva pradatorilor
-echipamente de pescuit – unelte, instalatii si ambarcatiuni
-achizitionarea de echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si securitatea lucratorilor din acvacultura

Masura 2.5 : Pescuitul în apele interioare

-Investitiile efectuate cu titlu de modernizare cuprind :
-Echipamente pentru îmbunatatirea sigurantei la bord
-Înlocuire motor, cu respectarea condi?iilor de eligibilitate
-Echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de munca
-Echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de igiena
-Echipamente pentru îmbunatatirea calitatii produsului,
-Echipamente pentru îmbunatatirea eficientei energetice
-Echipamente pentru îmbunatatirea selectivitatii
-Echipamente pentru testarea unor noi metode tehnice
-Echipamente pentru reducerea impactului asupra speciilor necomerciale
-Echipamente pentru reducerea impactului asupra ecosistemelor
-Echipamente pentru protectia capturilor si a uneltelor si sculelor de pescuit fata de pradatori
-Investitii pentru construirea de pontoane, cheiuri de acostare
-Investitii pentru achizitionarea masinilor de gheata mobile
-Investitii pentru depozitarea capturilor
-Investitii pentru centre de livrare a pestelui

Aceste investitii se vor referi la îmbunatatiri ale sigurantei la bord, ale conditiilor de munca, igiena, calitatea produselor, eficienta energetica si selectivitatea, cu conditia sa nu mareasca capacitatea navelor de a captura peste.


Masura 2. 6 : Investitii în prelucrare si comercializare

-Construirea de noi unitati de procesare
-Extinderea si modernizarea unitatilor existente
-Echipamente noi si moderne pentru procesarea produselor si a sub-produselor
-Tehnologii noi si metode de producsie inovatoare
-Masini specializate pentru transportul materiei prime si a produselor procesate în scopul sigurantei alimentare si a calitatii produselor
-Echipamente capabile sa îmbunatateasca calitatea, siguranta si trasabilitatea produselor
-Depozite frig pentru materia prima si depozitarea produselor si sub-produselor din peste
-Capacitati de depozitarea a pestelui si a subproduselor din peste
-Echipamente pentru îmbunatatirea sigurantei si a conditiilor de munca
-Infrastructura si echipamente care vor reduce impactul negativ asupra mediului (in special prin îmbunatatirea folosirii sub-produselor si a reziduurilor)
-Calculatoare si software pentru managementul unitatilor de procesare si comercializare


Lista cheltuielilor neeligibile


-cresterea capacitatii de pescuit a ambarcatiunilor;
-furtul, pierderea, confiscarea sau disparitia navei/ambarcatiunii de pescuit;
-impozite, taxe vamale si taxe de import;
-costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie; vcomisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
-costurile generale ale unui proiect, precum plata arhitectilor, a inginerilor si a consultantilor, taxe legale, costuri aferente studiilor de fezabilitate pentru implementarea proiectului si costurile pentru achizitii de patente si licente direct legate de proiect, direct legate de masura, care depstesc 12% din costul total;
-cheltuiala legata de proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant înainte de încheierea proiectului, fara ca sumele respective sa fi fost deduse din costurile eligibile;
-costuri promotionale, altele decât cele legate de publicitatea contributiei FEP în proiect;
-achizitionarea de mijloace de transport nespecifice;
-costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro FEP;
-TVA.

Gradul de sustinere financiara prin FEP este de maxim 40% din valoarea proiectului pentru cresterea capacitatilor sau înfiintarea unitatilor de productie.

Documente generale

1)Cererea de Finantare
2)Rezumatul proiectului
3)Copii dupa documentele statutare ale solicitantului
4)Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comertului, dupa caz.
5)Studiu de fezabilitate,
6)Plan de afaceri
7)Trei oferte conforme si raportul de selectie final pentru achizitii independente (daca valoarea acestora este mai mare de 75.000 Euro si daca solicitantul a inclus aceste cheltuieli în bugetul proiectului);
8)Ultimul bilant precedent anului depunerii proiectului însotit de contul de profit si pierdere avizate de administratia financiara; sau
Bilantul vizat de Administratia Financiara în cazul în care solicitantul este înfiintat în anii anteriori depunerii proiectului si nu a avut activitate în ultimul an financiar; sau
Declaratie pe propria raspundere ca solicitantul nu a desfasurat nici o activitate anterioara depunerii proiectului (înregistrata la Administratia Financiara numai în cazul în care solicitantul a fost înfiintat în anul(anii) precedent(i) anului depunerii proiectului) si nu a avut activitate de la înfiintare pâna la data depunerii proiectului; sau
Raport de audit pentru ultimul an precedent anului depunerii proiectului

9)Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si locale :
- Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finan?elor Publice în conformitate cu OG.nr. 75/2001, republicata si Declaratie pe proprie raspundere prin care sa se confirme ca solicitantul nu are obligatii catre banci sau
- Graficul de rambursare a datoriilor catre banci si document de la banca pentru certificarea respectarii graficului de rambursare si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul)
10)Bugetul indicativ al proiectului (valori fara TVA)
11)Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de finantare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de banca si/sau alte institutii care pot acorda credite : Certificat de Bonitate, Scrisoare de Garantie Bancara
12)Aviz sanitar – veterinar
13)Aviz de mediu

Documente specifice masurilor :
Axa prioritara 2 : Acvacultura, pescuit în apele interioare, procesare si comercializare


Masura 2.1 : Investitii productive în acvacultura:

1. Actul de proprietate sau concesionare asupra terenului pe care este amplasata ferma de acvacultura, copie legalizata
2. Licenta de acvacultura eliberata de ANPA., copie, semnata de solicitant cu mentiunea “conform cu originalul ”
3. În cazul „speciilor noi introduse” în acvacultura, aprobarea ANPA si MMGA pentru speciile autohtone, iar pentru „speciile straine” respectarea Regulamentului (EC) No 708/2007
4. pentru „speciile noi” sunt necesare precontracte pentru desfacere care sa acopere minim 70% din productie

Masura 2. 5 : Pescuitul în apele interioare :

1. Dovada înscrierii ambarcatiunii în fisierul navelor v2. Licenta de pescuit eliberata de ANPA, copie, semnata de solicitant cu mentiunea “conform cu originalul ”
3. Permis de pescuit, copie, semnata de solicitant cu mentiunea “conform cu originalul ”
4. Autorizatie de pescuit, copie, semnata de solicitant cu mentiunea “conform cu originalul ”
5. Carte de identitate/Buletin al solicitantului, copie
6. Captura realizata pe ultimii 2 ani, comparativ cu cota alocata

Masura 2.6. Investitii în prelucrare si comercializare

1. Licenta de procesare pentru unitatile care se extind sau se modernizeaza
2. Dovada actului de proprietate sau de concesionare asupra terenului unde urmeaza sa se construiasca o noua unitate de procesare
3. Precontracte pentru desfacerea produselor care sa acopere minim 70% din productie

Un comentariu:

  1. am bani dar nu prea multi,spuneti-mi concret unde trebuie sa ma duc prima data sau cu cine sa iau legatura .as dori sa infiintez o crescatorie de sturioni,stiu ca sunt costuri mari dar daca as avea vreo sansa m-as dedica acestei activitati .inceputul l-as vrea apoi vine de la sine daca iei treaba in serios .va multumesc si ma scuzati, sunt florin din mures si am 32 ani.www.fiorino_78@yahoo.com

    RăspundețiȘtergere