marți, 21 iulie 2009

Fonduri europene -CABINET MEDICAL IN ZONA RURALA

Axa III a PNDR-"Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale"-ofera prin intermediu Masurii 312”Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”,posibilitati de dezvoltarea prin incurajarea activitatilor non-agricole,in scopul crestetii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Crearea de microintreprinderi precum si dezvoltarea celor existente in sectorul non agricol in spatiul rural se constituie ca unul din obiectivele majore ale acestei masuri.Astfer,micro-intreprinderile atat cele existente cat si cele nou infiintate,pot derula investitii in domeniu serviciilor pentru populatia rurale.
Un exemplu ar putea constitui finantarea cabinetelor de asistenta medicala definite de Codul CAEN 8621-“Activitati de asistenta medicala generala.”De asemeni se pot finanta si “Activitati de asistenta medicala specializata “ cod 8622 si respectiv cod 8623 "Activitãþi de asistenþã stomatologicã”. Pentru încadrarea corectã a activitãþiiprevãzute prin proiect încadrul Codului CAEN,solicitanþii vor consulta codulCAEN Revizuit 2 editat deInstitutul Naþional de Statisticã- Centrul Naþional de Pregãtire

Un cabinet de asistenta medicala (cabinet medical individual)este eligibil pentru a solicta finantare nerambursabila prin intermediu unui proiect care sa respecte cerintele de eligibilitate ale Masurii 312,in conditiile in care actele de proprietate ale bunurilor imobile apartin solicitantului.

Dupa cum precizeaza Legea 629 din 2001,Act 13 alin.(2) bunurile imobile pot fi dobandite de “cabinetele medicale sau,dupa cazde unitatile medico sanitare cu personalitate juridica”.Daca se doreste accesarea Masurii 322,bunul imobil trebuie sa apartina cabinetului medical ca entitate juridica,respectiv cel putin PFA.


Ca urmare a modificarilor facute in PNDR,acest criteriu de eligibilitate a fost actualizat,in sensul ca beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani,modificari ce vor fi operate si in noua versiune a ghidului solicitantului acestei masuri,cu aplicabilitate de la urmatoarea sesiune de depunere a proiectelor.Este obligatoriu ca IMM-ul care solicita finantarea sa fie inregistrat si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural(atat sediul social cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural).Spatiul rural eligibil in acceptiunea Axei III si implicit acestei masuri ,cuprinde totalitatea comunelor ca unitati administrativ teritoriale impreuna cu satele componente.Satele apartinatoare de orase nu sunt eligibile.

Gradul de finantare

Prin Mãsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pânã la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depãsi:


- 50.000 Euro/proiect dacã beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;


- 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfãsoarã activitatea în sectorul transportului rutier;


- 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi (Lista detaliatã a acþiunilor eligibile, clasificate conform codurilor CAEN, se regãseste în Anexa 9 la Ghidul Solicitantului)

Valoarea minimã eligibilã alunui proiect este de 5.000Euro.


Beneficiarii acestei mãsuri trebuie sã respecte prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii Dezvoltarii Rurale nr.567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „ Sprjinirea activitatilor economice în vederea diversificãrii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii în spatiul rural ".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu