marți, 21 august 2012

A fost aprobată versiunea 2 a Programului Operațional Sectorial "Transport"

Comisia Europeană a aprobat cea de-a doua versiune a Programului Operațional Sectorial „Transport” prin Decizia nr. C(2012) 5647 de modificare a Deciziei C(2007)3469 de adoptare a Programului Operațional „Transport” de ajutor comunitar din partea Fondului European de Dezvoltare Regională şi Fondului de Coeziune în conformitate cu obiectivul „Convergenţă”.

Programul Operațional Sectorial „Transport” este instrumentul care dezvoltă obiectivele Cadrului Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), stabilind priorităţi, deziderate şi alocarea de fonduri pentru dezvoltarea sectorului transporturilor în România.

Modificarea Programului Operațional de Transport a fost necesară din cauza evoluției lente a implementării programului pe anumite Axe Prioritare și Domenii Majore de Intervenție (DMI), dar și urmare a modificărilor Regulamentului General 1083/2006 ce au fost aprobate prin Regulamentul (UE) nr.1311/2011 din 13 decembrie 2011, care reglementează mecanismul de top-up, mecanism care poate fi utilizat doar dacă Statul Membru utilizează deja rata maximă de cofinanțare a fondurilor UE admisă de Comisia Europeană, respectiv 85%.

În cadrul documentului au fost aprobate următoarele modificări:
  • Realocări între Axe Prioritare și DMI-uri;
  • Modificarea obiectivului Axei prioritare nr. 2 pentru a se include finanțarea autostrăzilor din Fondul European de Dezvoltare Regională;
  • Rata de cofinanțare UE pentru întregul program operațional a fost ridicată la 85%.
Documentul oficial POST este disponibil spre accesare şi consultare în secțiunea “Documente programare > Programe operaționale > POST” a site-ului www.fonduri-ue.ro precum și pe website-ul Autorității de Management pentru POST www.ampost.ro, secţiunea Documentație / Documente strategice.

Sursa: AM POST

 
Conform fonduri-ue.ro agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din data de 07 august 2012 a fost inclusa si Hotararea de Guvern pentru completarea art.II din Hotararea Guvernului nr. 1135/2011, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

Prin aceasta masura, pentru beneficiarii/partenerii care sunt societati comerciale, TVA nedeductibila aferenta proiectelor de grant/strategice finantate prin POSDRU, depuse inainte de 1 ianuarie 2012 si aflate in implementare, va fi eligibila si rambursata din program. Prezenta masura nu se aplica proiectelor care au fost deja finalizate.

Masura va intra in vigoare dupa publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

Modificări și realocări în cadrul Programului Operațional Regional 2012

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 (POR). CM POR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului.
În cadrul ședintei CMPOR din 24 – 25 mai 2012, pe lângă aprobarea Raportului Anual de Implementare 2011 al POR  și introducerea unui nou Domeniu Major de Intervenţie Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a clădirilor de locuit în cadrul Axei Prioritare 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor, a fost aprobat și un pachet de modificări și realocări.
În cadrul Axei Prioritare 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, din DMI 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, s-au facut umătoarele realocări:
  • Regiunea de Dezvoltare Nord- Vest - a fost realocată suma de 0,95 milioane euro către DMI 3.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continua;
  • Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia – 372,777 euro au fost realocați către DMI 3.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continua;
  • Regiunea de Dezvoltare Vest – 332,290.72 euro către DMI 3.2. Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
  • Regiunea de Dezvoltare Centru – 553,945.42 euro ce vor fi realocați după ședința CDR Centru.
În cadrul Axei Prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, în Regiunea Sud Vest Oltenia, a fost realocată suma de 0,59 mil euro din DMI 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi către DMI 4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.
Totodată, s-a aprobat redeschiderea apelului de proiecte pentru DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice în Regiunile Sud-Vest si Centru.

O modificare importantă este introducerea în Strategia de Asistență Tehnică pentru Programul Operațional Regional a eligibilității activităților de realizare de studii, documentații tehnico-economice, analize, rapoarte și strategii, respective a cheltuielilor aferente. Această modificare va permite Autorității de Management și Organismelor Intermediare să declare ca fiind eligibile acest tip de cheltuieli, sprijinind astfel elaborarea de documentații tehnice pentru următoarea perioadă de programare.
Sursa : fonduri-ue.ro

Finanţări nerambursabile pentru o serie de proiecte de dezvoltare ale oraşului Voluntari


Conform administratie.ro Primăria Oraşului Voluntari, din judeţul Ilfov, anunţă începerea activităţilor într-o serie de proiecte europene ce vizează dezvoltarea oraşului, beneficiind de fonduri nerambursabile. Unul din aceste proiecte vizează modernizarea drumurilor din Voluntari şi va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1- "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Centre urbane".
În acest sens, Primăria Oraşului Voluntari a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov. Proiectul va fi derulat în oraşul în perioada 23.12.2011-22.03.2015 şi are o valoare totală de 75.836.292,54 RON, din care finanţarea nerambursabilă este de 56.782.027,94 RON.

Primăria Oraşului Voluntari anunţă, de asemenea, începerea activităţilor proiectului "Crearea parcului de interes public Pipera, din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov", cod SMIS 20032. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1- "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Centre urbane". Proiectul va fi derulat în în perioada 17.02.2012-16.02.2013 şi are o valoare totală de 11.221.300,42 RON, din care finanţarea nerambursabilă este de 8.482.545,69 RON.

Alte proiecte demarate de Primăria Voluntari ce beneficiază de finanţări nerambursabile sunt: "Modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi din zona de blocuri aferentă străzii Lotusului din oraşul Voluntari", cod SMIS 20030; "Modernizare arhitecturală şi peisagistică a aliniamentelor verzi stradale din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov", cod SMIS 20084; "Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune Voluntari", cod SMIS 20085. 


ACIS a publicat stadiul absorbtiei fondurilor structurale si de coeziune la 31 iulie 2012. Desi, asa cum a anuntat la inceputul lunii iulie ministrul afacerilor europene, nu s-au mai transmis cereri de rambursare catre CE in cadrul a cinci Programe Operationale (POR, POSCCE, POSDRU, POS Mediu si POS Transport), Comisia a continuat verificarile si a efectuat plati in baza declaratiilor de cheltuieli depuse anterior.

Conform informatiilor centralizate de ACIS, in cadrul Programul Operational Regional, platile intermediare de la Comisia Europeana au ajuns la 21,10% din alocarea financiara 2007-2013, in crestere cu aproape doua puncte procentuale fata de 19,41% - cifra comunicata la sfarsitul lunii iunie 2012.

POR este fruntas si in ceea ce priveste gradul absorbtiei interne de fonduri (cu 30,79%), fiind urmat indeaproape de POSDRU cu 29,99% - sume rambursate catre beneficiari in raport cu alocarea 2007-2013.

Pentru a consulta stadiul absorbtiei si listele cu proiecte contractate pana la 31 iulie 2012, click aici.

Sursa: fonduri-structurale.ro 


Clarificari privind eligibilitatea achizitiei de ambulante prin Masura 312 – microintreprinderi din mediul rural

APDRP a publicat o nota de clarificare privind eligibilitatea ambulantelor in cadrul Masurii 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi”, PNDR.

Astfel, prin Masura 312 este eligibila achizitia de ambulante veterinare – ca mijloace de transport specializate – in cadrul activitatilor cuprinse in codul CAEN 7500 - Activitati veterinare.
Activitatea de transport al pacientilor cu ambulanta, codificata prin cod CAEN 8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana, nu este eligibila prin Masura 312. Codul CAEN 8690 nu este inclus in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 pentru a nu exista riscul dublei finantari cu activitatile desfasurate prin POR.


Sursa APDRP