marți, 9 februarie 2010

Fonduri europene pentru producerea energiei electrice si termice din surse regenerabile

POSCCE Axa 4

DMI 2- “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea
energiei verzi”, operatiunea: „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de
energie
 Solicitanti eligibili
Sunt eligibili solicitantii din urmatoarele categorii:

o Autoritatile administratiilor publice locale, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (constituite conform
prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare);
o Societati comerciale care se încadreaza în categoria întreprinderilor mici, mijlocii si mari;
o Societati comerciale care se încadreaza în categoria microîntreprinderilor înregistrate în localitatile urbane(al caror sediu social este amplasat în localitatile urbane).

Activitati eligibile:

Proiectele finantate în cadrul acestei operatiuni pot fi de tipul:

o proiecte de realizare de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, atât pentru consumul propriu cât si pentru furnizarea de energie în reteaua de transport si distributie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (biomasei, a resurselor micro hidroenergetice, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile)
o proiecte de modernizare a capacitatilor de producere. Se finanteaza inclusiv proiecte de cogenerare prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (se accepta numai proiectele de cogenerare pe baza utilizarii exclusiv a RES).

Urmatoarele activitati prevazute în proiect sunt eligibile :
- Achizitionarea si amenajarea terenului în scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului;
- Constructii si instalatii aferente constructiilor;
- Achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua;
- Organizarea de santier (numai în cazul proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului de stat);
- Racordarea la reteaua Sistemului Electroenergetic National în aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public).
Activitatea de producere a biocombustibilului este eligibila numai daca este realizata în scopul producerii de energie.

Cheltuieli eligibile:
1. Cheltuieli pentru achizitia de teren (conform HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, art 6,alin (1)).
2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului în vederea pregatirii amplasamentului, daca sunt strict legate de realizarea proiectului, precum: demolari; demontari; dezafectari; defrisari; evacuari materiale rezultate; devieri retele de utilitati din amplasament; sistematizari pe verticala; drenaje; epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa etc.
3. Cheltuieli pentru investitia de baza - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în
obiectivul de investitie si sunt desfasurate pe obiecte de constructie, cu respectarea
caracterului de investitie initiala asa cum este definita prin Schema de ajutor de stat.101

Delimitarea obiectelor se face de proiectant.
a) cheltuieli pentru constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie
(cladiri; constructii speciale; instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice,sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei);
b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile
functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora, desfasurate pe obiecte de constructie, numai daca sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regasesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizari;
c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj desfasurate pe obiecte de constructie;
d) cheltuieli pentru utilaje si echipamente fara montaj precum si echipamente de transport tehnologic, desfasurate pe obiecte de constructie.
e) Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete,
know-how sau alte cunostinte tehnice nebrevetate).

În cazul întreprinderilor mari asa cum sunt definite prin Schema de ajutor de stat cheltuielile pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

o Cheltuielile de racordare la reteaua de transport/distributie sub forma de teren, constructii, echipamente si instalatii, efectuate în vederea evacuarii energiei, sunt eligibile numai în masura în care se refera la constituirea de active imobilizate proprii.
o Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile daca activele achizitionate sunt noi.

Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a. sa fie utilizate în exclusivitate în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
b. sa fie considerate active amortizabile;
c. sa fi fost achizitionate de la un tert, în conditii de piata;
d. sa fie incluse în categoria activelor proprii firmei si sa ramâna în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel putin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.

Cheltuielile legate de terenuri, constructii, echipamente, instalatii si utilaje sunt eligibile numai daca sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regasesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizari. Urmatoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului si manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achizitiei bunului respectiv de natura constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor si sunt cuprinse în costul de achizitie al acestor active.

Exemple de cheltuieli care NU sunt eligibile în cadrul acestei operatiuni:

o taxa pe valoarea adaugata;
o dobânda si alte comisioane aferente creditelor;
o cheltuielile cu amortizarea;
o achizitia de echipamente second-hand;
o amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
o costurile pentru operarea obiectivelor de investitii.
o Cheltuielile aferente achizitiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.
o Cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate în regie proprie nu sunt eligibile

Gradul de cofinantare:

În cazul solicitantilor întreprinderi, valoarea asistentei nerambursabile acordata pentru un proiect, ca procent din cheltuielile eligibile, se calculeaza conform plafoanelor ajutorului de stat, astfel:

o pentru întreprinderi mici si microîntreprinderi: 70%, cu exceptia proiectelor localizate în regiunea Bucuresti- Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 60% ;

o pentru întreprinderi mijlocii: 60%, cu exceptia proiectelor localizate în regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 50%;
o pentru întreprinderi mari 50%, cu exceptia proiectelor localizate în regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 40%.

Beneficiarul va suporta, pe lânga contributia proprie la costurile eligibile ale proiectului si costurile neeligibile. De asemenea, beneficiarii trebuie sa-si asigure finantarea cheltuielilor aferente proiectului, pâna la rambursarea cheltuielilor efectuate în timpul fazelor de executie a proiectului din fonduri UE.


Valoarea totala a proiectului:

- Valoarea maxima a finantarii nerambursabile care poate fi acordata pentru un proiect este de 80 milioane lei.
- Valoarea totala a proiectelor trebuie sa fie cuprinsa între 400.000 lei si echivalentul în lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF, inclusiv TVA) a 50.000.000 euro.

Pentru aceasta Cerere de propuneri de proiecte se vor aloca din fondurile POS CCE 100 milioane euro,echivalent în lei la cursul Inforeuro de la data lansarii cererii de propuneri de proiecte.

Prefinantare:

Valoarea maxima a prefinantarii, pentru beneficiari autoritati publice locale/asociatii de dezvoltare intercomunitara, este de 30% din valoarea eligibila a contractului de finantare.
Valoarea maxima a prefinantarii, pentru beneficiari care intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat este de 35% din valoarea totala a finantarii nerambursabile.

Durata de implementare a proiectului trebuie sa fie de maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finantare si sa nu depaseasca data de 31.07.2015.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu