miercuri, 10 februarie 2010

Fonduri UE pentru servicii de catering

- Programul Operational Regional DMI 4.3-


Investitii in servicii de catering
Cod CAEN - 5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente


Criterii de eligibilitate

Tipul solicitantului
Solicitantul este microîntreprindere care desfasoara activitate în domeniul serviciilor de alimentatie(catering), înfiintata ca societate comerciala sau societate cooperativa .

Nota*: Proiectul (investitia) se va realiza în mediul urban.

Microîntreprinderea îndeplineste cumulativ urmttoarele conditii:
- a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin un an fiscal
- a obtinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare.

Solicitantul NU se încadreaza într-una din situatiile de mai jos:
a) este în stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situatiile prevazute la lit. b);
d) nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, alte impozite si taxe aferente salariilor sau alte obligatii catre bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
e) este declarat într-o situatie grava de încalcare contractuala pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate printr-un contract / acord de finantare din fonduri publice;
f) a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. împotriva careia nu se poate face recurs)
g) a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene
h) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei si acest ordin nu a fost deja executat*);
i) împotriva lui a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost deja executat;
j) este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004**);

Solicitantul trebuie sa aiba capacitatea financiara pentru a implementa proiectul
- Solicitantul are capacitatea de a asigura contributia proprie minima de 30% din valoarea eligibila a proiectului
Finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului în conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Proiectul vizeaza dezvoltarea microîntreprinderii

Activitati eligibile

Activitatile eligibile în cadrul proiectului sunt:
- Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, servicii- utilaje de bucatarie si utilaje conexe, constructia spatiului de preparare alimente
- Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software);
- Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii/ constructii ale microîntreprinderilor
- Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
- Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa între echivalentul în lei a 20.000 si 500.000 euro, la cursul Inforeuro valabil la data depunerii cererii de finantare. numai pentru proiecte care implica executia de lucrari).
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile este de 200.000 euro sau 70% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile
Activitatile propuse spre finantare în cadrul proiectului nu au mai fost finantate din fonduri publice în ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare

Proiectul nu a mai beneficiat de finantare publica în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri / aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.

Perioada de implementare a proiectului

Perioada de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute în cadrul proiectului) nu depaseste data de 31.07.2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu